PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Trường tiểu học Yên Đổ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
  Số:   16/QĐ-THYĐ                                                                     Yên Đổ, ngày 5 tháng 9 năm 2019

                                                                             QUYẾT ĐỊNH
                                          Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai
                                                                    Năm học: 2019-2020

      Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
      Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy chế 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Yên Đổ;
Căn cứ vào tình hình thực tế ở cơ sở,
                                                                       QUYẾT ĐỊNH:
    Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Yên Đổ gồm các ông ( bà) có tên sau:
1) Ông: Nông Văn Chất                         Hiệu trưởng          Trưởng ban
2) Bà: Nguyễn Thị Thu Hà                    P.Hiệu trưởng       Phó ban
3) Bà: Nguyễn Thị Thu Hương             TKHĐ                    Thư ký
4) Bà: Vũ Thị Kim Oanh                       Kế toán                   Thành viên
5) Bà: Nguyễn Thị Tâm                        Thiết bị - Thư viên  Thành viên
6) Ông: Hoàng Việt Kết                         Bảo vệ                  Thành viên
7) Ông: Lục Văn Tùng                           Bảo vệ                  Thành viên
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức công khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương.
Điều 3. Các Ông ( bà ) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                        Hiệu Trưởng
- Như điều 1;
- Lưu:  VT.

                                                                                                      Nông Văn Chất